Lucrari de Sapaturi la Constructii

Lucrari de Sapaturi la Constructii
| buldozer, excavator, fundatii, sapatura, sprijiniri, utilaje

Sapatura – operatia de indepartare a pamantului in vederea executarii fundatiei unei constructii sau a dispunerii sub nivelul terenului a unor conducte sau instalatii. Se executa dupa planul de sapatura din proiectul de executie si are, de regula forme regulate, poligonale sau circulare.

Se preda amplasamentul
Se face pe baza de PV de predare-primire a aplasamentului şi a bornelor de reper de către clientul lucrării împreună cu delegatul proiectantului general. În PV se menţionează că nu există nici o instalaţie subteranâ care să prezinte pericol de avarie sau accidente de muncă (conductă de gaze, apă, cabluri electrice, telefonice).
Nu se admite executarea lucrărilor sub cabluri LEA, de înaltă şi joasă tensiune cu mijloacele de transport. Odată cu predarea amplasamentului se face şi predarea bornelor de control pentru execuţie şi urmărirea post-execuţie, cu reţeaua de coordanate corespunzătoare.

Efectuarea sapaturilor pentru groapa de fundatie
La executarea sapaturilor, trebuie avute in vedere urmatoarele:
- Trebuie mentinut echilibrul natural al pamintului in jurul gropii de fundatii sau in jurul fundatiilor pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sau in curs de executie si a instalatiilor existente in pamant, sa nu fie influentata.
- Trebuie asigurata mentinerea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de fundatie.
- Trebuie asiguratã securitatea muncii in timpul lucrarilor.
- Coborirea nivelului apelor subterane pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat.
- Asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.
- Verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect din punct de vedere al calitatii terenului, inscrierea dimensiunilor si a pozitiilor in limitele tolerantelor prescrise.
- Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza a se lua se vor stabili impreuna cu proiectantul si numai in scris.
- Inscrierea in registrul de procese-verbale de lucrari ce devin ascunse.

Se tine cont de
- Operatiile de realizare a fundatiilor, deci si a sapaturilor, devin prin tehnologia de executie, lucrari ascunse care trebuie tratate cu deosebita atentie intrucit fundatiile reprezinta elemente de rezistenta ale unei constructii de a caror calitate depinde continuarea si siguranta celorlalte lucrari.
- Metodele actuale de executie ale fundatiilor au un grad ridicat de mecanizare. Vitezele optime de lucru ale utilajelor se obtin numai in conditii de lucru adecvate, care permit mobilitate maxima utilajelor si vehiculelor. Prin urmare, trebuie sa se prevada un sistem de drumuri de santier eficace si bine intretinute pentru a se putea lucra in ritm sustinut in toate anotimpurile.
- Se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor din santier, pentru a crea conditii de lucru in uscat si a evita patrunderea apelor in zonele de sub viitoarele fundatii si pentru a evita epuismente inutile.
- Trasarea si marcarea clara a tuturor retelelor subterane: electrice, telefonice, gaz, apa si canalizare are o importanta deosebita.
De asemenea trebuie luate masuri de siguranta prin consultarea organelor de resort, ori de cite ori drumurile sunt traversate de cabluri aeriene.
- Alegerea utilajului care se potriveste cel mai bine pentru lucrarile respective constituie un factor foarte important.
- Este obligatoriu ca la excavatiile pentru fundatii sa se asigure stabilitatea malurilor sapaturii. Prabusirea a peretilor unei transei adanci si inguste poate provoca chiar pierderi umane.

Cum se pregatesc lucrarile
Pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor de fundatii executantul trebuie sa primeasca din partea unitatii de proiectare o serie de date cuprinse in proiectul de executie si anume:
a) Studiul geotehnic in care sa se gaseasca date referitoare la:
- stratificatia terenului
- grosimea, natura, coeziunea si umiditatea straturlor
- unghiul de frecare interna
- cota apelor subterane
- debitul apelor si coeficientul de permeabilitate
- presiuni admise pe teren
b) Detalii de executie a fundatiilor ce cuprind:
- plan general de fundatii
- planul de sapaturi (umpluturi)
- plan de epuismente (daca este necesar)
- detalii de executie (cofraj si armare) pentru fiecare tip in parte.

Principalele lucrari pregatitoare
- Defrisarea
-Amenajarea terenului:stringerea in gramezi si transportul in afara zonei de lucru a zapezii (daca e cazul),saparea si depozitarea stratului de pamint vegetal.
- Indepartarea apelor de suprafata prin santuri de garda
-Lucrari de amenajare a platformei de lucru, respectiv aducerea la cota a terenului (cota teren amenajat – CTA).
- Lucrari de demolari
- Alte probleme in cazul existentei pe amplasament a unor vestigii arheologice sau a unor fosile vegetale sau animale vor fi anuntate organele competente care urmeaza sa avizeze asupra continuarii lucrarilor (vezi C 169 – 88).

Saparea
La inceperea lucrarilor de sapaturi seful punctului de lucru va verifica incheierea lucrarilor pregatitoare.
In functie de datele cuprinse in studiul geotehnic, de solutia de fundare aleasa, de volumul de sapaturi si umpluturi necesare, proiectantul lucrarii va indica in proiect tipul de sapatura ce urmeaza a fi executat.

Tipurile de sapaturi pot fi clasificate in citeva categorii in functie de urmatoarele criterii:

Criteriul

tipul de sapatura

Criteriul

tipul de sapatura

Metoda folos

Sãpãturi manuale
Sãpãturi mecanizate

Menţinerea taluzelor

Sãpãturi fãrã sprijiniri
Sãpãturi cu pereţii drepţi
Sãpãturi cu taluz

Sãpãturi cu sprijiniri sau cu ancoraje
Sãpãturi etanşe
Sãpãturi neetanşe

Dimensiunile în plan

Sãpãturi în spaţii înguste
Sãpãturi în spaţii largi

Conform normativului 169/81, adâncimea sapaturilor manuale nesprijinite in taluz vertical, executate in spatii inguste este limitatã, din motive de protectia muncii astfel:

Adancime sapatura

Tip teren / observatii

Maxim 0,75 m

slab coezive

Maxim 1,25 m

Mijlocii

Maxim 2,00 m

tari si foarte tari

peste 2,00 m

taluzele se sprijina pe toata suprafata lor

Taluze
La executarea sapaturilor de fundatii se va urmari ca inclinarea nesprijinita a taluzului sa nu depaseasca valori maxime:

Tip teren

inclinare

tip teren

inclinare

nisip , ballast

2 / 3

Argila

4 / 3

nisip argilos

1 / 1

roca friabila

6 / 1

argila nisipoasa

4 / 3

stanca

vertical

Argila

3 /

Schimbarea cotei de fundare se poate face in timpul executiei numai cu acordul scris al proiectantului ( C 169/88 ).

Conditii climatice
In cazul executarii lucrarilor de sapaturi pe timp friguros, executantul trebuie sa respecte prevederile din normativele C16-84 si NE012-99 referitoare la lucrarile de sapaturi si betoane, care prevad:
- protejarea preventiva a pamantului contra inghetului
- executarea sapaturilor
- transportul pamantului
- executarea umpluturilor si compactarea lor
Respectind aceste prevederi lucrarile de fundatii se pot executa si pe timp friguros, respectiv in perioada 15 noiembrie pina la 15 martie, cind temperatura aerului scade sub + 5oC.

Saparea pamanturilor.Succesiunea activităţilor d e execuţie

Excavarea propriu-zisă
a)Executarea lucrărilor de excavare se face de regulă mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificată din punct de vedere tehnico-economic şi de organizare.
b)Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, se vor executa lucrãri ce constau în amenajarea terenului şi a platformei de lucru.
c)La executarea săpăturilor pentru fundaţii, trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau în jurul fundatiilor existente, pe o distanţă suficientă pentru a nu pericIita construcţiile şi instalatiile învecinate. Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masiveIor de pământ, ca urmare a influenţei executării lucrărilor de excavare prevăzute în proiect sau acţiunii utilajelor de nivelare, săpare şi compactare.
- când turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii, în terenurile sensibile la acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor flzico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei.

Săpăturile de lungimi mari pentru fundaţii se vor organiza astfel încât în orice fază a lucrului‚ fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectării apelor în timpul execuţiei.
Se va avea în vedere ca lucrările de epuismente să nu producă modificări ale stabilitătii masivelor de pământ din zona lor de influenţă.
Săpăturile executate cu excavatoare nu trebuie să depăşeascã în nici un caz profilul proiectat al săpăturii. În acest scop, săpătura se va opri circa 20 – 3O cm deasupra cotei profilului săpăturii‚ diferenţa efectuându-se cu alte utilaje meanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual. Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţelor săpăturilor vor asigura conditiile tehnice de securitate a muncii şi calitate a lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În cazul unei umeziri superflciale datorate precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundaţie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea executării fundaţiei (betonare), iar dacă umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi.
În cazul apariţiei pe fundul gropii la cota de fundare a uncr crãpături în teren, măsurile necesare în vederea fundării, vor fi stabilite de către proiectant.
Turnarea betonului în fundatii se va executa‚ de regulă‚ imediat după atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul îşi dă avizul privind posibilitatea de fundare a construcţiei respective.
Pe parcursul executăni lucrărilor, executantul are obligaţia de a solicita prezenţa geotehnicianului pe şantier, la atingerea cotei de fundare şi ori de căte ori se constată neconcordanţe între prevederile studiului geotehnic şi dispunerea straturilor, a caractensticilor terenului. Rezultatele cercetărilor stabilite, precum şi concluziile asupra acurateţei privind modul de executare a construcţiei şi la studiul geotehnic pentru completarea acestuia.
Săpăturile cu pereţi în taluz se pot executa în orice fel de teren, cu respectarea următoarelor conditii:
- pămîntul să aibă o umiditate naturală de 12 – 18 % şi să fie asigurate condiţiile ca acesta să nu crească;
- săpătura de fundatie să nu stea deschisă mult timp;
- panta taluzului săpăturii ‚ definită prin tangenta unghiului de înclinare fată de orizontala (tgB =h/b) să fie de 1/3, pentru care factorul de siguranţâ la alunecare are valori cuprinse între 1,18 – 1,35, conform memoriului justificativ;

Etapele execuţiei săpăturii sunt urmãtoarele:
- defrişarea terenului;
- curăţirea completă a terenului prin încărcarea mecanizată şi evacuarea tuturor materialelor rezultate;
- trasarea construcţiei şi începerea execuţiei sãpãturilor mecanizat aproximativ 95 % şi manual aproximativ 5 % (cu taluz înclinat 1/3);
- săpăturile se vor opri deasupra cotei finale cu aproximativ 5 cm‚ pentru ca terenul de fundare să nu sufere degradări până la începerea betonãrii; acest ultim strat se va excava numai în momentul premergător turnării betonului de egalizare;

Printr-o analiza tehnico-economica se alege metoda de sapare cea mai economica cu mijloace mecanice, mijloace manuale cu taluz vertical sau inclinat, in functie de:
-volumul de sapatura
-natura terenului (tare, mijlociu,usor)
-unghiul de frecare interna a paminturilor
-mijloacele de care dispune executantul.

Cu taluz vertical.
Se pot executa cu mijloace mecanizate,cu excavatorul cu cupa intoarsa prin retragere, ultimii 20 cm ai fundului gropii cit si politura peretilor sapaturii executindu-se cu mijloace manuale.
Pentru volume mici (sub 100 mc) sau cand santierul nu este dotat cu excavatoare, sapatura se poate executa integral cu mijloace manuale.
Pentru toate cazurile a, b, c, din figura de mai sus latimea sapaturii executata cu taluz vertical, fara sprijiniri este egala cu latimea bazei fundatiei B.

Cu taluz inclinat.
Se executa cu mijloace mecanizate, cu excavatorul echipat cu cupa inversa din pozitie laterala sau prin retragere, ca mai sus ultimii 20 cm de sapatura in adancime, executandu-se manual inainte de turnarea betonului.
In aceasta situatie,fundatia necesitand cofraje laterale, latimea fundului sapaturii este mai mare decat latimea fundatiei si se determina:

Bsapatura = Bfund >= 2 x 0,30 m

Din experienta a rezultat ca 0,80 m,de o parte si de alta a fundatiei sunt suficienti pentru asigurarea spatiului necesar cofrajului si lucru lui.

Depozitarea pamantului

Indiferent de natura taluzului (vertical sau inclinat) pamantul rezultat din sapatura si necesar umpluturii, se depoziteaza pe o singura parte a transeei sapate, iar cel in exces se incarca direct in mijlocul de transport si se evacueaza.
Depozitarea pamantului de-o singura parte a transeii este determinata de posibilitatea crearii spatiului necesar pentru desfasurarea celorlalte lucrari (depozitare cofraje, turnare beton).
Intre depozitul de pamant si marginea cea mai apropiata a sapaturii se lasa un spatiu de cel putin 0,5 m determinat de adincimea de sapare.
Volumul pamintului ce se depoziteaza se deduce:

V = V.sapatura – V fund pamant depozit
V = volum pamint ce se depoziteaza = volum umplutura pamant depozit
V.sapatura = volumul total al sapaturii
V fund pamant depozit = volumul ocupat de fundatie

Se va tine seama ca afanarea remanenta dupa sapare este intre 5%- 10%.

Succesiunea activităţilor de execuţie

Excavaţii pentru gropi de împrumut şi depozite

Constructorul la expoatarea unei eventuale gropi de împrumut va respecta următoarele reguli:
-crestele taluzelor gropilor de împrumut trebuie să fie la o depărtare mai mare de 1 O m de limitele zonei drumurilor;
-săpăturile în gropile de împrumut pot fi efectuate în continuarea taluzelor de debleu cu conditia ca fundul săpăturii să fie nivelat la terminarea execuţiei, astfel încât să fie asigurată evacuarea apelor din precipitaţii iar taluzele sâ fie îngrijit taluzate;
-săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi realizate sub nivelul practicat al drumului, în profilele de debleu sau sub cota şanţului de scurgere a apelor în zona de rambleu;
-în albiile majore ale râurilor gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o banchetă de 4 m lăţime între piciorul taluzului drumului şi goapa de împrumut;
-fundul gropilor de împrumut va avea o pantă;
-săpăturile executate de excavatoare nu trebuie să depâşească în nici un caz profilul proiectat aI săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm desupra cotei profilului săpăturii diferenţa efectuându-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual. Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţei săpăturilor vor asigura condiţiile tehnologice de securitate a muncii şi calitatea lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
-gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale sau antrenarea lor către ape, să nu prejudicieze aspectul împrejurimilor şi scurgerea apelor;

Execuţia rambleelor
a)Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse orizontale pe întreaga lăţime a platformei şi lungimea rambleului. În cazul apariţiei de dificultăţi straturile elementare, se pot realiza pe lăţimi inferioare celei a rambleului, acesta fiind executat din benzi alăturate care împreună acoperă întreaga lăţime a profllului dintre două benzi alăturate, decalarea apărută în înăltime nu trebuie să depăşeascâ grosimea maximă impusa.
b)Pământul adus pe platformă se va împrăştia şi nivela pe intreaga lăţime a platformei în grosime optimă de compactare stabilită urmărindu-se realizarea unui profil longitudinal paralel cu profilul definitiv. Profilul transversal al flecâru strat elementar trebuie să prezinte pante de minimum 5% pentru asigurarea scurgeri rapide a apelor datorate precipitaţiilor atmosferice.
c)La baza umpluturilor cu înăltimi mai mari de 3 m se pot folosi blocuri de piatră sau beton având dimensiunea mai mică de 0,5 m cu respectarea următcarelor măsuri:
-asigurarea tasărilor în timp;
-împănarea golurilor cu pământ;
-realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespunzătoare;
d)Se va ţine seama la punerea în operă de umiditatea optimâ de compactare, efectuându-se determinari ale umiditătii la sursă.
e)Rambleele se vor compacta mecanic pentru a se realiza grade.e de compactare Proctor normal prevăzute în STAS 2914/84 — lucrări de drumuri — terasamente. În acest scop înainte de începerea lucrărilor se va realiza pe flecare tip de pământ câte un tronson de incercare de minim 30 m lungime. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obţinută, grosimea stratunlor succesive nu va depăşi 20 cm după compactare.
f)Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcâmintile din beton de ciment şi de 4% la celelalte îmbrăcăminţi şi se acceptă în maxim 10% din numărul punctelor de veriflcare.
g)Execuţia lucrărilor trebuie făcută astfel încât după ciliridrare, profilele din proiectul de execuţie să fie realizate cu toleranţele admisibile.
h)Profilul taluzului va fi obţinut pe metoda rambleului excedentar. Taluzul nu trebuie să prezinte scobituri, escrescenţe, în afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituite ale rambleului.
i)Taluzurile rambleelor asezate pe terenul de fundaţie cu capacitatea portantă corespunzătoare vor avea înclinarea 1 : 1 ‚5 până la înăltimile maxime pe verticală date în următorul tabel:

Natura materialului în rambleu

lnăltimea maxirnă Hmax (m)

Argile prãfoase sau argile nisipoase

6,0

Nisipuri argiloase sau praf argilos

7,0

Nisipuri

j) Pentru rambleele cu înăltimi mai mari de 12 m şi cele situate in albiile majore ale râurilor, văilor şi în bălţile unde terenul de fundaţie este alcătuit din argile fine şi foarte fine, înclinarea taluzurilor se determină pe baza unui calcul de stabilitate, al cărui coeficient este de 1,3:1,5.
K)Toleranţele de execuţie pentru suprafaţa platformei şa a taluzurilor sunt următoarele:
- profil platformă fără strat de formă ± 3 cm
-profil platformă cu strat de formă ± 5 cm;
-taluz neacoperit ± 10 cm;
l)Toleranţa pentru ampriza rambleului realizat faţă de proiect este de +50 cm.
m)Rambleele din materiale nisipoase se realizează concomitent, în scopul de a le proteja de eroziune. Grosimea straturilor elementare este cea favorabilă obţinerii compactării cerute. Straturile vor fi stropite până la obţinerea unei umectări omogene a masei nisipoase pe întreaga grosime a stratului elementar.
n)Platformele şi taluzele vor fi nivelate admitându-se următoarele toleranţe:
-platformă cu strat de formă ± 3 cm;
-platformă fără strat de formă ± 5 cm;
-taluz de debleu neacoperit ± 1 0 cm;

Execuţia şanţurilor şi rigolelor
a)Şanţurile şi rigolele se realizează conform proiectului de execuţie, respectându-se secţiunea cotei fundului şi distanţa de la marginea amprizei.
b)Şanţul sau rigola trebuie să rămână constant paralele cu piciorul taluzului.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: